Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Praktijk voor psychiatrie & psychotherapie Helmond

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz

en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar

te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: J.P.M. Gerards

BIG-registraties: 19021076501; 99021076516

Overige kwalificaties: Cliënt centered therapie; biologische psychiatrie

Basisopleiding: GGZ Parnassia

AGB-code persoonlijk: 03029915

Praktijk informatie 1

Naam praktijk: Centrum voor persoonlijke therapie

E-mailadres: [email protected]

KvK nummer: 60348402

Website: www.persoonlijketherapie.org

AGB-code praktijk: 03095436

2. Werkzaam in:

de gespecialiseerde-ggz

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,

type klachten, behandelvorm):

Angststoornissen, stemmingsstoornissen, ADHD, autisme, psychose, problemen bij hoogbegaafdheid,

biologische psychiatrie, cliënt centered psychotherapie

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en

BIGregistraties van regiebehandelaren):

Medewerker 1

Naam: J.P.M. Gerards

BIG-registratienummer: 19021076501

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)

Collegapsychologen en -psychotherapeuten

ggz-instellingen

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien

van toepassing BIG-registratie(s)):

G. Attalla, huisarts (BIG: 29019732201 )

J.J. Wong Fong Sang, psychotherapeut (BIG: 49056426616 )

Afdeling Psychiatrie M.M.C. Veldhoven

GGZ Oost Brabant 't Warant Helmond

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt

daarvoor geen toestemming geeft:

Voor schematherapie verwijs ik patiënten naar psychotherapeut Wong Fong Sang.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,

huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

Ik ben 24/7 bereikbaar via het algemene praktijknummer en mijn mobiele telefoonnummer dat is

ingesproken op mijn antwoordapparaat.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: Omdat ik bij crisis zelf bereikbaar ben via mijn mobiele telefoonnummer.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?

Nee

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn

website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te

vinden:

Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow

tarief: http://www.persoonlijketherapie.org/specifieke-informatie

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of

branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

Visitatie

Bij- en nascholing

De beroepscode van mijn beroepsvereniging

Link naar website: http://www.persoonlijketherapie.org/specifieke-informatie

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam

en contactgegevens klachtenfunctionaris): J.P.M. Gerards.

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar:

De heer H. Büchold, psychiater

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens

overlijden of andere calamiteiten:

Ja

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk

doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document

(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz

en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van

toepassing- per diagnose.

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: Er zijn geen wachttijden. Patiënten kunnen

doorgaans binnen 10 dagen na aanmelding gesproken worden.

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de

telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

De aanmelding vindt telefonisch of via email plaats. Tijdens het eerste gesprek worden klachten

uitgevraagd, de levensloop wordt doorgenomen, eventuele eerdere behandelingen komen aan bod.

Dit gesprek duurt ongeveer 45-60 minuten. Soms is een tweede gesprek nodig.

Aan het einde van het eerste gesprek wordt een (voorlopig) behandelplan opgemaakt, er wordt een

beknopte brief met de bevindingen aan de huisarts gestuurd, tenzij de patiënt bezwaar maakt.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien

mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander

werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):

Ja

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door

Naam: J.P.M. Gerards

Generalistische basis ggz:

Geen

Gespecialiseerde ggz:

Kwalificatie Omschrijving

0329 Psychiater

9402 Psychotherapeut

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:

Nee, in het algemeen niet.

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door

Naam: J.P.M. Gerards

Generalistische basis ggz:

Geen

Gespecialiseerde ggz:

Kwalificatie Omschrijving

0329 Psychiater

9402 Psychotherapeut

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is

Naam: J.P.M. Gerards

Generalistische basis ggz:

Geen

Gespecialiseerde ggz:

Kwalificatie Omschrijving

0329 Psychiater

9402 Psychotherapeut

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de

behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan of

een samenvatting hiervan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt

daarvoor geen toestemming geeft:

Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met

toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als

volgt:

De psychiater is 24/7 bereikbaar via de telefoon, email of sms. Uitgaande schriftelijke berichten

worden eerst aan de patiënt voorgelegd. Er vindt terugkoppeling plaats van contacten met derden.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals

voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

Er vindt een doorlopend proces plaats van evaluaties binnen de behandeling. Behandelplannen

worden zo nodig bijgesteld. Via ROM wordt de voortgang gemeten.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor

aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):

Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering

van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,

doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

Een maand.

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

Via tevredenheidsonderzoek van de Consumentenbond en de Nederlandse Patiënten/Consumenten

Federatie.

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en

de mogelijke vervolgstappen:

Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt

hiertegen bezwaar maakt:

Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik

informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde

resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

16. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de

behandeling betrokken professionals:

Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe

geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en

huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),

het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij

materiële controle):

Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn

zorgverzekeraar/DIS:

Ja

III. Ondertekening

Naam: J.P.M. Gerards

Plaats: Helmond

Datum: 17-05-2017

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,

handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar

waarheid heb ingevuld:

Ja